Termal Analiz Sistemleri

Termo Kinetik Yazılım (AKTS)

"Maddelerin Termal Kararlılıklarının Belirlenmesi ve Kinetik Analizlerde Evrensel Çözüm"

 

SETARAM ve AKST yazılım firmaları, maddelerin termal kararlılıklarının belirlenmesi ve kinetik analizlere evrensel bir çözüm sağlamak için işbirliği yapmışlardır.

AKTS Yazılımları maddelerin termal kararlılık çalışmaları, fiziksel-kimyasal proseslerin güvenlik analizleri ve paketli maddelerin kalite ve güvenlik araştırmalarında kullanılabilir. AKTS teknolojisi, konvensiyonel termo analitik ölçümlere dayanarak, incelenen maddelerin davranışı ve ilave özellikleri ile ilgili bilgiler sağlar.

En önemli avantajı; ürünlerin termal kararlılıklarının (raf ömrü ölçümü) kesin bir şekilde ölçülmesi olup, zamanı, maliyet ve yapılabilirlik açısından yapılması güç olan miktar ve sıcaklık profilllerinde de kullanılır.

AKTS yazılımına kısa bir tur için yazılım paketinin olağanüstü imkanlarını keşfedin ve demo yazılımını dowload edin.(ayrıntılar için tıklayınız)

 

Gaz Nem Jeneratörü

Gaz Nem Jeneratörü;

Havadaki nem oranının, bir çok maddenin kararalılığını önemli ölçüde etkilediği bilinir.

SETARAM, bu etkileri değerlendirmek için WETSYS kontrollü nem jeneratörünü geliştirmiştir.

Modeller

 

Kalorimetri Sistemleri


Kalorimetri; kontrollü bir atmosferde sıcaklık değişimlerine maruz bırakılan bir maddenin dönüşüm ısısını ölçer.

Çok değişik sistemler mevcuttur; izotermal, izoperibolik, adyobatik, reaksiyon, titrasyon, çözelti, damla, Calvet-3D sensör vb.

Modeller (ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

 

 

Termal İletkenlik Test Sistemleri (TCi)

Termal iletkenlik ve yayılma; madde ve bileşenlerin ısı taşıma özelliklerinin tanımlanması için kullanılan termofiziksel madde parametreleri arasında en önemli olanlarıdır.

C-Therm, Termal İletkenlik Analizörü TCi' yi sunmaktadır.

Modeller

TCi

 

Simultane Termal Akım Cihazları (TSC)

 

Bu termal analiz metodu; sadece Seteram firmasına ait bir metottur. Diğer tekniklerle elde edilemeyen yapısal bilgiyi moleküler hareketliliği kullanarak ölçer. Ayrıca ΔH, ΔS ve relaxation süresi gibi dinamik paremetreler hakkında bilgi verir.

TSC ile ölçülen özellikler, polymorfizm, kristallenme ve amorfus oranı, saflık, camsı geçişkenliği ve relaxation olgusu vb. 

Modeller

 

Termo Mekanik Analiz (TMA/Dilatometre) Sistemleri

Termo Mekanik Analiz-TMA- bir numunenin, salınımsız (non-oscillating) gerilim altında, programlanmamış sıcaklıklar ile zaman ve sıcaklığa göre deformasyonunu ölçer.

SETARAM' ın dikey tasarımlı TMA sistemleri; numuneye ihmal edilebilir büyüklükte olan çok küçük kuvvetler uygulanarak çalışılmasını mümkün kılar.

Termo Mekanik Analiz -TMA- ile ölçülen özellikler termal genleşme katsayıları, gevşeme, sinterleşme, camsı geçirgenkenlik vb.

Modeller (ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

 

 

TGA-MS, TGA-GC ve TGA-FTIR Baglantıları

Gaz Analizleinin (QMS: Quadrupol Kütle Spektrometresi, FTIR : Fourier Transformation Infrared Spektrometre GC: Gaz Kromatografi vb. ) TGA ile olan bağlantıları yayılan gazın tanımlanması ve dönüşüm mekanizmalarının anlaşılmasını kolaylaştırır.

SETARAM, TGA ve gaz analizleri arasındaki bağlantıyı optimize edebilecek sistemler geliştirmiştir.

- Supersonic Sistem; MS' e bağlı TGA sistemi için paralel olmayan işlem yetenekleri sunar.

- Kapiler Sistem; TGA-MS ve TGA-FTIR işlemlerinizi kolaylaştırır. Termal analizlerimiz GC, BET veya X-Ray sistemlerine başarı ile bağlanır.

Modeller (ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)

 

 

Simultane TG-DTA/TG-DSC

Simultane Termogravimetri ve Differansiyel Taramalı Kalorimetri/Differansiyel Termal Analiz

TGA DSC için, bir adet DSC probu teraziye bağlanır ve böylece aynı numunede simultane TGA (Termogravimetri) ve DSC (Differansiyel Taramalı Kalorimetrik) analiz gerçekleştirilir.
Simultane TGA ve DSC sistemleri - STA- iki ayrı sistemde yapılan bağımsız işlemlere nazaran daha çok bilgi verir. SETARAM cihazları 24000C sıcaklıklara kadar çıkabilen eşsiz sistemler ve simetrik mikrobalans ve 3D- üç boyutlu DSC arasında yenilikçi bağlantılar sunar.

Modeller (ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

 

Termogravimetrik Analiz (TGA) Sistemleri


Termogravimetri (TGA), kontrollü bir atmosferde sıcaklık değişimlerine maruz bırakılan numunelerdeki ağırlık değişimlerini ölçer.Tüm SETARAM cihazlarının terazileri en yüksek doğruluk ve kararlılık kriterlerini karşılar.

Termogravimetri ile ölçlen özellikler; korozyon, piriloz, adsorbsiyon/desorpsiyon, çözücü kaybı, oksidasyon/redüksiyon, hidrasyon/dehidrasyon, dekompozisyon, karbon siyahı vb.

Modeller

 

 

Yüksek Basınçlı Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

Yüksek basınçlı DSC (veya kalorimetre) ile kullanıcılar 1000 bar' a kadar yükseklikteki basınç altında malzemeleri ve reaksiyonları araştırabilirler. SETARAM'ın sunduğu çözümlerde, sadece numuneyi içeren analiz kapları (kap, krozeler vb.) basınca maruz kalırlar. Hidrojen altında (ATEX yönetmeliğine uygun olarak) çalışan bir gaz paneli de mevcuttur.

Modeller

 

 

Dif. Taramalı Kalorimetre (DSC) / Dif. Termal Analiz (TGA)

Anılan sıraya göre; kontrollü bir atmosferde aynı sıcaklık değişimlerine maruz bırakılan bir numune ile referans metaryeller arasındaki sıcaklık farkı ve ısı akış farkını öçler.
DTA tüm malzeme kategorilerindeki herhangi bir değişikliği ortaya çıkarır;DSC dönüşüm sıcaklık ve ısısını belirler.

SETARAM cihazları;

  • Yüksek doğrulukta tri-couple problarını kullanarak tüm DTA sistemlerinde en geniŞ sıcaklık aralığını (-1500C den 24000C' ye kadar)

  • İstediğimiz DSC sistemini seçebileceğiniz (Kalite Kontrol Sistemlerinden, en hassas DSC' ler ve 3D- sensörlü derecelere kadar) komple Ürün paketleri sunar.

DTA/DSC ile ölçülebilen özellikler; faz değişiklikleri, cam geçişi, erime, saflık, buharlaşma, sublimleşme, kristilizasyon, piriloz, ısıl kapasite, polimerizasyon, denaturation/aggregation, uyuşabilirlik vb. dir

Modeller (ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

 

 

Mikrokalorimetreler

Mikrokalorimetri doğrudan kimyasal reaksiyonlar meydana geldiğinde ortaya çıkan entalpi ve ısı kapasitesi değişikliklerini ölçmek için teknik bir takımı kullanır. Sulu çözeltilerde, reaksiyonlarda hemen her zaman numuneye dogru veya numuneden dışarıya doğru ısı akısı meydana gelir. Bu reaksiyonlar çok çeşitli , örneğin  iki molekül arasındaki etkileşim (a siklodekstrin ve misafiri gibi), complex makromoleküllerin biçimlenmesindeki değişiklikler  (protein veya DNA gibi) ve hatta çok multimoleküler kolloidal ilaç taşıyıcı sistemleri (lipozomlar gibi) durumları içerebilir.

1